Privacybeleid

Als De Verenigde Accordeonisten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
De Verenigde Accordeonisten
1500 Halle
info@accordeonistenhalle.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door De Verenigde Accordeonisten verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronde :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Verenigde Accordeonisten;
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • het verkrijgen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
(en opslaan) (verzamelen) (verwerken) :

  • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;
  • rijksregisternummer;
  • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk,…);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Verenigde Accordeonisten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement
De Verenigde Accordeonisten kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website.